CHÂN RẮC ĐIỆN NHỎ

45,000

Chân rắc điện nhỏ, rắc điện củ đục cho spindle 0.8W